Latest news //Public Consultations //Publications //FAQ //E//

 

Scéim Bóithre

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair i gcomhar le Comhairle Contae Lú agus Bonneagar Iompair Éireann (TII) chun scéim uasghrádaithe a fhorbairt do 28km ar an N2/A5 Baile Átha Cliath go Doire. Tá an tionscnamh molta suite i gContae Muineacháin idir Cluain Tiobraid agus an Teorainn. Tugtar Scéim N2 Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn ar an dtionscnamh seo.

Seo tionscnamh tábhachtach chun feabhas a chur ar an gceangailteacht Thuaidh/Theas agus Réigiúnach agus ar shábháilteacht ar bhóithre.

Cé gur tharla obair éigin phleanála agus deartha ar an scéim seo idir 2008 agus 2012, cuireadh an tionscnamh mar a bhí ar athló de dheasca cúrsaí eacnamaíoch. Cheap Comhairle Contae Mhuineacháin Innealtóirí Comhairlaitheach Jacobs chun an tionscnamh a bhreith trín bpróiseas pleanáil agus dearadh. Faoi réir maoiniú ar fáil, forbrófar an dearadh de réir a chéile agus beidh deis ag an bpobal páirt a ghlacadh sna cinntí a thógtar ag gach céim den phróiseas.


Cúlra an Tionscnaimh

Príomhbhóthar náisiúnta is ea an N2 a cheanglaíonn Baile Átha Cliath le Doire agus an iarthuaisceart, téitear trín dá bhaile Baile Shláine agus Baile Átha Fhirdhia, seachnaítear Carraig Mhachaire Rois, Baile na Lorgan agus Muineachán sula dtagtar ar an A5 ag gabháil trí Thuaisceart Éireann.  

Mí Marta 2007 d’fhógair Seansailéir Státchiste an RA agus an Taoiseach clár ollmhór nua a chuimsigh Dorchla Iompair an Iarthair an A5 ó Áth na Cloiche go Doire (A5 WTC). Sa tionscnamh ollmhór bonneagair seo dírítear ar uasghrádú ar bhreis is 85km den bhóthar A5 i dTuaisceart Éireann go caighdeán débhealaí. Thart fan am gcéanna thosaigh Comhairle Contae Mhuineacháin ar an bpróiseas deartha chun stráice den N2 Cluain Tiobraid go Teorainn Tuaisceart Éireann a uasghrádú.  

Aithníodh dorchla oiriúnach don bhealach cheana féin i 2012 ach níor leanadh ar aghaidh leis de dheasca cúrsaí eacnamaíoch. Tá maoiniú anois ar fáil trí Thionscnamh Éireann  2040 chun dul ar aghaidh sa phleanáil agus dearadh. De dheasca athruithe ar reachtaíocht comhshaoil, caighdeáin deartha agus chun géilleadh do riachtanais an Chóid Chaiteachais Phoiblí caithfear tosú ar phróiseas nua chun bealach a roghnú.    

Lena chinntiú go ngéilleann an scéim do chaighdeáin agus treoracha reatha, caithfidh Jacobs dul trí gach aon chéim den phróiseas pleanála. Ní mór Ceantar Staidéir, baic agus roghanna bealaí a aithint chomh maith le bealach amháin a roghnú ar deireadh. Ní gá go ndéantar an rogha céanna is a forbraíodh thiar sa bhliain 2012.

Anuas air sin, tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair ar scéim chun 32km ar an N2 a uasghrádú idir Baile Átha Fhirdhia agus Baile na Lorgan sa dá chontae Lú agus Muineachán.

Anuas ar na feabhsúcháin mholta don bhealach N2/A5, cuirfidh an Scéim Mholta N2 Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn go mór le ceangailteacht iompair agus beidh teacht níos éasca ar bhóithre náisiúnta straitéiseacha mar an N54 agus an N12.


An scéal faoi láthair

Tugadh faoin gcéad tréimhse comhairliúcháin, a mheas an ‘Ceantar Staidéir agus tá Baic laistigh den Ceantar Staidéir’, i mí Meithimh agus Iúil 2019. Mar chuid den bpróiseas chomhairliúcháin phoiblí, tionóladh ócáidí eolais phoiblí in Óstán an Four Seasons, Muineachán are an 18ú agus 19ú Meitheamh. Bhí deis ag an bpobal bualadh leis an meitheal tionscnaimh, eolas a chur ar an bpróiseas deartha agus aiseolas a thabhairt ar an gceantar staidéir agus na baic lárnacha. Glacadh le haighneachtaí tar éis na laethanta eolais phoiblí suas go dtí an 18ú lá de mhí Iúil 2019. Tá an tréimhse comhairliúcháin phoiblí críochnaithe anois agus tá an foireann deartha chun Tuarascail Chomhairliúcháin a ullmhú. Foilseofar an Tuarascail ar an láithreán gréasáin seo é.

Cliceáil ar an dtáb ‘Comhairliúchán Poiblí’ chun breis eolais a fháil are an chéad comhairliúcháin phoiblí.

Tionólfar níos mó comhairliúcháin phoiblí le linn an bpróiseas deartha, agus beidh seansanna eile aiseolas agus aighneachtaí a sheoladh are ais chugainn. Léirítear na deiseanna ar chomhairliúchán poiblí sa Léarscáil Comhairliúcháin Phoiblí  anseo thíos.