Latest news //Public Consultations //Publications //FAQ //E//

 

Scéim Bóithre

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair i gcomhar le Comhairle Contae Lú agus Bonneagar Iompair Éireann (TII) chun scéim uasghrádaithe a fhorbairt do 28km ar an N2/A5 Baile Átha Cliath go Doire. Tá an tionscnamh molta suite i gContae Muineacháin idir Cluain Tiobraid agus an Teorainn. Tugtar Scéim N2 Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn ar an dtionscnamh seo.

Seo tionscnamh tábhachtach chun feabhas a chur ar an gceangailteacht Thuaidh/Theas agus Réigiúnach agus ar shábháilteacht ar bhóithre.

Cé gur tharla obair éigin phleanála agus deartha ar an scéim seo idir 2008 agus 2012, cuireadh an tionscnamh mar a bhí ar athló de dheasca cúrsaí eacnamaíoch. Cheap Comhairle Contae Mhuineacháin Innealtóirí Comhairlaitheach Jacobs chun an tionscnamh a bhreith trín bpróiseas pleanáil agus dearadh. Faoi réir maoiniú ar fáil, forbrófar an dearadh de réir a chéile agus beidh deis ag an bpobal páirt a ghlacadh sna cinntí a thógtar ag gach céim den phróiseas.


Cúlra an Tionscnaimh

Príomhbhóthar náisiúnta is ea an N2 a cheanglaíonn Baile Átha Cliath le Doire agus an iarthuaisceart, téitear trín dá bhaile Baile Shláine agus Baile Átha Fhirdhia, seachnaítear Carraig Mhachaire Rois, Baile na Lorgan agus Muineachán sula dtagtar ar an A5 ag gabháil trí Thuaisceart Éireann.  

Mí Marta 2007 d’fhógair Seansailéir Státchiste an RA agus an Taoiseach clár ollmhór nua a chuimsigh Dorchla Iompair an Iarthair an A5 ó Áth na Cloiche go Doire (A5 WTC). Sa tionscnamh ollmhór bonneagair seo dírítear ar uasghrádú ar bhreis is 85km den bhóthar A5 i dTuaisceart Éireann go caighdeán débhealaí. Thart fan am gcéanna thosaigh Comhairle Contae Mhuineacháin ar an bpróiseas deartha chun stráice den N2 Cluain Tiobraid go Teorainn Tuaisceart Éireann a uasghrádú.  

Aithníodh dorchla oiriúnach don bhealach cheana féin i 2012 ach níor leanadh ar aghaidh leis de dheasca cúrsaí eacnamaíoch. Tá maoiniú anois ar fáil trí Thionscnamh Éireann  2040 chun dul ar aghaidh sa phleanáil agus dearadh. De dheasca athruithe ar reachtaíocht comhshaoil, caighdeáin deartha agus chun géilleadh do riachtanais an Chóid Chaiteachais Phoiblí caithfear tosú ar phróiseas nua chun bealach a roghnú.    

Lena chinntiú go ngéilleann an scéim do chaighdeáin agus treoracha reatha, caithfidh Jacobs dul trí gach aon chéim den phróiseas pleanála. Ní mór Ceantar Staidéir, baic agus roghanna bealaí a aithint chomh maith le bealach amháin a roghnú ar deireadh. Ní gá go ndéantar an rogha céanna is a forbraíodh thiar sa bhliain 2012.

Anuas air sin, tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair ar scéim chun 32km ar an N2 a uasghrádú idir Baile Átha Fhirdhia agus Baile na Lorgan sa dá chontae Lú agus Muineachán.

Anuas ar na feabhsúcháin mholta don bhealach N2/A5, cuirfidh an Scéim Mholta N2 Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn go mór le ceangailteacht iompair agus beidh teacht níos éasca ar bhóithre náisiúnta straitéiseacha mar an N54 agus an N12.


An scéal faoi láthair

Tharla an chéad chomhairliúchán faoin ‘Limistéar Staidéir agus Baic’ don Scéim N2 Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn i Meitheamh/Iúil 2019.  Tionóladh ócáidí Comhairliúchán Poiblí san Óstán Four Seasons ar 18 & 19 Meitheamh agus bhí deireadh leis na haighneachtaí ar 18 Iúil  2019.

 

 Foilsíodh Tuairisc Iarchomhairliúcháin a rinne coimriú ar an aiseolas faighte agus tá teacht air sin ach cliceáil ar an dtáb ‘Foilseacháin’. Déan cliceáil led thoil ar an dtáb ‘Comhairliúchán Poibli’ chun breis eolais a fháil ar an gcomhairliúchán poiblí ‘Limistéar Staidéir agus Baic’ a tharla Meitheamh/Iúil 2019.

Tá an tionscnamh anois tar éis bogadh ar aghaidh go dtí ‘An Chéim um Rogha a Dhéanamh’. Mar chuid den chéim úd beidh sraith eile comhairliúcháin phoiblí a lorgóidh aiseolas ar Roghanna Conaire Bealaigh laistigh den limistéar staidéir. Cuirfear tús leis an gcomhairliúchán poiblí um Roghanna Conaire Bealaigh ar 22 Deireadh Fómhair 2019. Anso thíos tá sonraí na nÓcáidí Comhairliúchán Poiblí agus beifear in ann bualadh le meitheal tionscnaimh an N2 Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn chun breis sonraí a fháil faoin dtionscnamh:  

Déan cliceáil led thoil ar an dtáb ‘Comhairliúchán Poibli’ chun breis eolais a fháil.

 Le linn an phróisis deartha beidh deiseanna arís aighneachtaí a sheoladh maidir leis an scéim. Léirítear na deiseanna seo a bhaineann le breis comhairliúcháin sa Léarscáil Comhairliúchán Poiblí anseo thíos.