Scéimeanna Bóithre

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair i gcomhar le Comhairle Contae Lú agus Bonneagar Iompair Éireann (TII) chun scéim uasghrádaithe a fhorbairt do 32km ar an mBóthar N2/A5 Baile Átha Cliath go Doire. Tá an tionscnamh molta suite sa dá Chontae Muineachán agus Lú, idir Baile Átha Fhirdhia agus Baile na Lorgan. Tugtar Scéim Bóthair N2 Baile Átha Fhirdhia go Baile na Lorgan ar an scéim úd.

Seo tionscnamh tábhachtach chun feabhas a chur ar an gceangailteacht Thuaidh/Theas agus Réigiúnach agus ar shábháilteacht ar bhóithre.

Cheap Comhairle Contae Mhuineacháin Innealtóirí Comhairlaitheach Jacobs chun an tionscnamh a bhreith trín bpróiseas pleanáil agus dearadh. Faoi réir maoiniú ar fáil, forbrófar an dearadh de réir a chéile agus beidh deis ag an bpobal páirt a ghlacadh sna cinntí a thógtar ag gach céim den phróiseas.


Cúlra an Tionscnaimh

Príomhbhóthar náisiúnta is ea an N2 a cheanglaíonn Baile Átha Cliath le Doire agus an iarthuaisceart, téitear trín dá bhaile Baile Shláine agus Baile Átha Fhirdhia, seachnaítear Carraig Mhachaire Rois, Baile na Lorgan agus Muineachán sula dtagtar ar an A5 ag gabháil trí Thuaisceart Éireann.  

Mí Marta 2007 d’fhógair Seansailéir Státchiste an RA agus an Taoiseach clár ollmhór nua a chuimsigh Dorchla Iompair an Iarthair an A5 ó Áth na Cloiche go Doire (A5 WTC). Sa tionscnamh ollmhór bonneagair seo dírítear ar uasghrádú ar bhreis is 85km den bhóthar A5 i dTuaisceart Éireann go caighdeán débhealaí. Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair freisin ar scéim chun 28km den N2 Cluain Tiobraid go Teorainn Tuaisceart Éireann a uasghrádú.

Anuas ar na feabhsúcháin mholta don bhealach N2/A5, cuirfidh an Scéim Mholta N2 Baile Átha Fhirdhia go Baile na Lorgan go mór le ceangailteacht iompair agus beidh teacht níos éasca ar bhóithre náisiúnta straitéiseacha mar an N33/M1, N52 agus N53.


An scéal faoi láthair

Tharla an chéad chomhairliúchán faoin ‘Limistéar Staidéir agus Baic’ don Scéim N2 Baile Átha Fhirdia go Baile na Lorgan i Meitheamh/Iúil 2019.  Tionóladh ócáidí Comhairliúchán Poiblí san Óstán Glencarn i mBaile na Lorgan ar 25 Meitheamh, Óstán Nuremore ar 26 Meitheamh, agus in Ionad an Pharóiste Baile Átha Fhirdia i mBaile Átha Fhirdia ar 27 Meitheamh 2019. Bhí deireadh leis na haighneachtaí ar 25 Iúil  2019.  

Foilsíodh Tuairisc Iarchomhairliúcháin a rinne coimriú ar an aiseolas faighte agus tá teacht air sin ach cliceáil ar an dtáb ‘Foilseacháin’. Déan cliceáil led thoil ar an dtáb ‘Comhairliúchán Poibli’ chun breis eolais a fháil ar an gcomhairliúchán poiblí ‘Limistéar Staidéir agus Baic’ a tharla Meitheamh/Iúil 2019.


Tá an tionscnamh anois tar éis bogadh ar aghaidh go dtí  ‘An Chéim um Rogha a Dhéanamh’. Mar chuid den chéim úd beidh sraith eile comhairliúcháin phoiblí a lorgóidh aiseolas ar Roghanna Conaire Bealaigh laistigh den limistéar staidéir. Cuirfear tús leis an gcomhairliúchán poiblí um Roghanna Conaire Bealaigh ar 5 Samhain 2019.  Anso thíos tá sonraí na nÓcáidí Comhairliúchán Poiblí agus beifear in ann bualadh le meitheal tionscnaimh an N2 Baile Átha Fhirdia go Baile na Lorgan chun breis sonraí a fháil faoin dtionscnamh:

Déan cliceáil led thoil ar an dtáb ‘Comhairliúchán Poibli’ chun breis eolais a fháil.

 

Le linn an phróisis deartha beidh deiseanna arís aighneachtaí a sheoladh maidir leis an scéim. Léirítear na deiseanna seo a bhaineann le breis comhairliúcháin sa Léarscáil Comhairliúchán Poiblí anseo thíos.