Scéimeanna Bóithre

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair i gcomhar le Comhairle Contae Lú agus Bonneagar Iompair Éireann (TII) chun scéim uasghrádaithe a fhorbairt do 32km ar an mBóthar N2/A5 Baile Átha Cliath go Doire. Tá an tionscnamh molta suite sa dá Chontae Muineachán agus Lú, idir Baile Átha Fhirdhia agus Baile na Lorgan. Tugtar Scéim Bóthair N2 Baile Átha Fhirdhia go Baile na Lorgan ar an scéim úd.

Seo tionscnamh tábhachtach chun feabhas a chur ar an gceangailteacht Thuaidh/Theas agus Réigiúnach agus ar shábháilteacht ar bhóithre.

Cheap Comhairle Contae Mhuineacháin Innealtóirí Comhairlaitheach Jacobs chun an tionscnamh a bhreith trín bpróiseas pleanáil agus dearadh. Faoi réir maoiniú ar fáil, forbrófar an dearadh de réir a chéile agus beidh deis ag an bpobal páirt a ghlacadh sna cinntí a thógtar ag gach céim den phróiseas.


Cúlra an Tionscnaimh

Príomhbhóthar náisiúnta is ea an N2 a cheanglaíonn Baile Átha Cliath le Doire agus an iarthuaisceart, téitear trín dá bhaile Baile Shláine agus Baile Átha Fhirdhia, seachnaítear Carraig Mhachaire Rois, Baile na Lorgan agus Muineachán sula dtagtar ar an A5 ag gabháil trí Thuaisceart Éireann.  

Mí Marta 2007 d’fhógair Seansailéir Státchiste an RA agus an Taoiseach clár ollmhór nua a chuimsigh Dorchla Iompair an Iarthair an A5 ó Áth na Cloiche go Doire (A5 WTC). Sa tionscnamh ollmhór bonneagair seo dírítear ar uasghrádú ar bhreis is 85km den bhóthar A5 i dTuaisceart Éireann go caighdeán débhealaí. Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair freisin ar scéim chun 28km den N2 Cluain Tiobraid go Teorainn Tuaisceart Éireann a uasghrádú.

Anuas ar na feabhsúcháin mholta don bhealach N2/A5, cuirfidh an Scéim Mholta N2 Baile Átha Fhirdhia go Baile na Lorgan go mór le ceangailteacht iompair agus beidh teacht níos éasca ar bhóithre náisiúnta straitéiseacha mar an N33/M1, N52 agus N53.


An scéal faoi láthair

Tugadh faoin gcéad tréimhse comhairliúcháin, a mheas an ‘Ceantar Staidéir agus tá Baic laistigh den Ceantar Staidéir’, i mí Meithimh agus Iúil 2019. Mar chuid den bpróiseas chomhairliúcháin phoiblí, tionóladh ócáidí eolais phoiblí in Óstán an Glencarn, Baile na Lorgan are an 25ú Meitheamh, Óstán an Nuremore, Carraig Mhachaire Róis are an 26ú Meitheamh agus in Ionad Phobail Baile Átha Fhirdhia are an 27ú Meitheamh. Bhí deis ag an bpobal bualadh leis an meitheal tionscnaimh, eolas a chur ar an bpróiseas deartha agus aiseolas a thabhairt ar an gceantar staidéir agus na baic lárnacha. Glacadh le haighneachtaí tar éis na laethanta eolais phoiblí suas go dtí an 25ú lá de mhí Iúil 2019. Tá an tréimhse comhairliúcháin phoiblí críochnaithe anois agus tá an foireann deartha chun Tuarascail Chomhairliúcháin a ullmhú. Foilseofar an Tuarascail ar an láithreán gréasáin seo é.

Cliceáil ar an dtáb ‘Comhairliúchán Poiblí’ chun breis eolais a fháil are an chéad comhairliúcháin phoiblí.

Tionólfar níos mó comhairliúcháin phoiblí le linn an bpróiseas deartha, agus beidh seansanna eile aiseolas agus aighneachtaí a sheoladh are ais chugainn. Léirítear na deiseanna ar chomhairliúchán poiblí sa Léarscáil Comhairliúcháin Phoiblí  anseo thíos.